GDPR

Informácie o spracovaní údajov z webových formulárov

 

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je ALGECO s.r.o., so sídlom: Olšík 586, 763 64, Spytihněv zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, spisová značka C 29914 (ďalej len „Správca”)
   
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Olšík 586, 763 64 Spytihněv 
  email: gdpr.cz@algeco.com
  telefón: +420 577 113 030
   
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
   
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli v kontaktnom formulári / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky a obchodného vzťahu.
   
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
   
 3. Ak ste nám slobodne udelili súhlas, potom správca spracováva Váš email a dátum udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení ALGECO s.r.o.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
   
 2. Účelom spracovania osobných údajov je: vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť. Súčasťou spracovania osobných údajov sú tiež identifikačné údaje vyplnené v Kontaktnom formulári na webových stránkach www.algeco.sk
   
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchovává osobné údaje
  - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  - v prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení bude email uchovávaný po dobu 5tich rokov.
   
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia - Spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  - zaisťujúce služby prevádzkovania webových stránok (Firmadat s.r.o.)
  - zaisťujúce marketingové služby
   
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).


VI. Cookies a ich spracovanie

 1. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.
   
 2. Cookies využívame tiež pre zber štatistických údajov a personalizácii reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google zaobchádza so súbormi cookies, sa môžete dočítať na https://www.google.com/policies/technologies/cookies
   
 3. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť:
  1. zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval / nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo
  2. môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: , listom do sídla spoločnosti


VII. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

 1. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
  1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;
  2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Spoločnosti;
  3. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
  4. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (1) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (2) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (3) ste oprávnene namietali ich spracovanie; (4) boli spracované nezákonne; alebo (5) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
  5. právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ (1) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (2) spracovanie je protizákonné; (3) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (4) namietate proti ich spracovania po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
  6. právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (1) na účely priameho marketingu alebo (2) na účely našich oprávnených záujmov;
  7. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
  8. právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
    
 2. Ak budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.


VIII. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
   
 2. Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme tiež od našich spracovateľov.
   
 3. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese: Olšík 586, 763 64 Spytihněv, email: gdpr.cz@algeco.com , telefón: +420 577 113 030.

 

Máte projekt alebo sa chcete dozvedieť viac o našich riešeniach?

Naši odborníci Vám sú k dispozícii od pondelka do piatka, vždy od 8:00 - 17.00 hod.
 

Zavoláme Vám späť

Náš SERVIS 360°

Vybavenie - balíčky


 • Nábytok
 • Kuchynky
 • Sanitárne doplnky

Technika - balíčky


 • Siete
 • Komunikácia
 • Klimatizačná technika

Bezpečnosť - balíčky


 • Požiarna bezpečnosť
 • Bezpečnostná technika
 • Poistenie
 • Údržba